• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

Προσδιορισμός και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον και ανάλυση διαμέσου των εργαλείων:
PEST: Το οποίο καλύπτει

 • Πολιτικό περιβάλλον (Political)
 • Οικονομικό περιβάλλον (Economical)
 • Κοινωνικό περιβάλλον (Social)
 • Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)

PORTER: Το οποίο πραγματοποιεί ανάλυση του επιχειρηματικού και τραπεζικού περιβάλλοντος, των διαφορετικών προσεγγίσεων και προτεραιοτήτων που διέπουν το καθένα και τις επιπτώσεις πάνω στη λειτουργία μιας  εταιρίας.
Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να σχεδιαστεί μία συστημική προσέγγιση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Θα δούμε λοιπόν πως οι παραπάνω διαμορφώμενες συνθήκες έχουν οδηγήσει σε:

 • Οικονομική ασφυξία της επιχείρησης
 • Μειωμένη κεφαλαιακή επάρκεια και έλλειψη ρευστότητας τις τράπεζες
 • Διαμόρφωση διαφορετικών προτεραιοτήτων και τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης από τις δύο πλευρές.

 

Ανάπτυξη του τρόπου αντιμετώπισης των προκλήσεων μέσω των θεσμοθετημένων αποφάσεων. Ανάλυση των νομικών «όπλων» που υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις δυσκολίες και τα «θέλω» των πιστωτών. Η διαχείριση χρέους αφορά ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για την επιβίωση της επιχείρησης και αναφέρεται τόσο στο χρέος προς τράπεζες και γενικότερα πιστωτές όσο και προς το δημόσιο.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται:

 • Ν. 4224/2014: Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους
 • Ν. 4307/2014
 • Ν. 3869/2010
 • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
 • Πράξη 42/2014 Τ.Ε. Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπεζών
 • 1060/2009 Πράξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ανάλυση και Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση

Η διαδικασία της Διοίκησης Αναστροφής μπορεί να περιγραφεί με μια φράση ως «η αναγέννηση της επιχείρησης». Πρόκειται για μια συνδυαστική προσέγγιση επανεκτίμησης και επαναπροσδιορισμού του τρόπου διοίκησης, ανάλυσης και ελέγχου κόστους, ανάδειξης αιτιών των προβλημάτων και δημιουργίας μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Τα στάδια της Διοίκησης Αναστροφής μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

 • Συμπτώματα και αιτίες. Ανακαλύπτονται και ερμηνεύονται τα συμπτώματα της κρίσης καθώς και οι αιτίες που τα έχουν προκαλέσει.
 • Περιοχές εστίασης. Αναλύονται οι περιοχές εκείνες πάνω στις οποίες θα εστιάσει το πρόγραμμα αναστροφής όπως είναι ο τρόπος διοίκησης και επικοινωνίας, οι οργανωτικές αλλαγές, η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση κ.λ.π.
 • Υλοποίηση. Αναλύονται εκείνες οι συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα επιφέρουν στην πράξη την αλλαγή πορείας της επιχείρησης.
case study

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται ανάλυση μιας πραγματικής περίπτωσης επιχείρησης, ώστε να αποκτηθεί μια πλήρη εικόνα του σχεδίου που έχει αναπτυχθεί στις προηγούμενες ενότητες, με πραγματικά δεδομένα.